Vaak krijg ik de vraag: hoe zit het precies met bezwaarcommissies? Vaak bedoelt de vragensteller dan de bezwaarschriftadviescommissie of de adviescommissie voor bezwaarschriften.

Vaak krijg ik de vraag: hoe zit het precies met bezwaarcommissies? Vaak bedoelt de vragensteller dan de bezwaarschriftadviescommissie of de adviescommissie voor bezwaarschriften. Dat zijn lange termen voor een en hetzelfde. Als u bezwaar instelt tegen een besluit, bijvoorbeeld tegen een vergunning, hebt u het recht om gehoord te worden. Dat betekent dat u uw bezwaarschrift mondeling, in een hoorzitting, mag komen toelichten. Die hoorzitting wordt geleid door een commissie.

Interne commissie

Er zijn twee ‘smaken’ commissies: de interne en de externe commissie. Een interne commissie bestaat uit ambtenaren van het bestuursorgaan zelf. Aan interne commissies zijn wel voorwaarden verbonden. De ambtenaar die het besluit voorbereid heeft, mag niet aanwezig zijn of hij moet collega’s meenemen naar de hoorzitting.

Externe commissie

Er zijn ook externe commissies. Gemeenten werken steeds vaker met externe commissies. De leden van de commissie zijn niet verbonden aan de gemeente en dus onafhankelijk. Wel is degene die verantwoordelijk is voor de verslaglegging meestal in dienst van de gemeente. Diegene is echter nooit inhoudelijk bij het advies betrokken, maar bewaakt alleen het proces. In de externe commissie zitten een voorzitter en daarnaast nog ten minste twee leden.

Betrokken partijen

Voor een hoorzitting worden alle betrokken partijen uitgenodigd. U als bezwaarmaker mag uiteraard aanwezig zijn. Ook is er een ambtenaar, die namens de gemeente spreekt. Soms zijn er nog derde-partijen. Als u bezwaar maakt tegen een verleende vergunning, dan wordt de vergunninghouder ook uitgenodigd voor de hoorzitting. De hoorzitting in de bezwaarprocedure lijkt een beetje op een zitting in de rechtbank. De aanwezige partijen mogen uitleggen wat ze van de zaak vinden. U als bezwaarmaker mag uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit. De ambtenaar legt uit waarom het besluit zo genomen is. Ook een aanwezige derde-partij mag het woord doen.

Verloop zitting

Na de toelichting op de standpunten, stellen de leden van de adviescommissie vragen over dingen die nog onduidelijk zijn. Zo vormen ze zich een steeds duidelijker beeld van de zaak. Als er geen vragen meer zijn, krijgen alle partijen nog de gelegenheid voor het laatste woord. Dan kan nog kort gereageerd worden op wat er is gezegd. Daarna sluit de voorzitter de zitting. In deze ‘coronatijd’ vinden hoorzittingen ook wel eens schriftelijk plaats: u krijgt dan een aantal vragen van de leden van de commissie die u moet beantwoorden. U hebt altijd het recht op een echte hoorzitting, die dan bijvoorbeeld wel digitaal kan plaatsvinden.

Advisering

Vervolgens gaan de leden van de commissie met elkaar overleggen over wat ze moeten adviseren. Adviseren ze om het bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren en waarom? Op basis van dit advies neemt het College van burgemeester & wethouders vervolgens een besluit op het bezwaarschrift. Het advies hoeft niet per se opgevolgd te worden. Als het College het advies niet opvolgt, zal het College wel goed motiveren waarom het advies niet gevolgd wordt.

Deel dit artikel

Expertises