Dico Bogerd

Ben je als werkgever aansprakelijk als je werknemer na werktijd uitglijdt op de winkelvloer tijdens het doen van boodschappen? Dat werd recent door het Hof Den Haag beoordeeld.

Wat was de situatie?

Er heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij de medewerkster letsel heeft opgelopen. Zij was op de dag van het ongeval in dienst bij Aldi in de functie van caissière. De dag na het ongeval heeft werkneemster zich ziek gemeld en heeft zij haar huisarts bezocht. Zij heeft haar werkzaamheden voor het einde van het dienstverband niet meer hervat. Ze had een tijdelijk contract.

De medewerkster heeft Aldi aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Aldi stelt dat de medewerkster pas ten val is gekomen na sluitingstijd bij het doen van boodschappen en ten val kwam op de natte vloer waar zij - nota bene zelf - 10 minuten daarvoor had gedweild vanwege een gevallen pot erwten/wortelen.

Kantonrechter en Hof

De kantonrechter gaat mee met de visie van Aldi en wijst de verzoeken van de medewerkster af, omdat het ongeval niet plaatsvond “in de uitoefening van haar werkzaamheden” en er ook geen sprake is van een schending van de zorgplicht. Er is volgens de kantonrechter sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het Hof ziet dit echter anders. Het hof stelt voorop dat zowel het begrip ‘werkzaamheden’ als het begrip ‘werkplek’ ruim moet worden opgevat. Verder bepaalt artikel 3.2. van het Arbobesluit dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig (moeten) kunnen worden verlaten. Als ervan wordt uitgegaan dat de medewerkster na afronding van haar werkzaamheden en na sluitingstijd boodschappen heeft gedaan dan geldt dat zij die boodschappen op haar werkplek heeft gedaan, en in ieder geval heeft gedaan vóórdat zij het filiaal, na afronding van haar werkzaamheden die dag, had verlaten.

Het Hof is van oordeel dat deze handelingen zo nauw in verband staan tot het dienstverband bij Aldi en de uitoefening van haar werkzaamheden, dat het ongeval dat haar is overkomen heeft te gelden als een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden. Aldi is dan in principe voor de schade aansprakelijk tenzij Aldi aantoont dat zij haar zorgplicht is nagekomen.

Criteria

De toedracht van het ongeval kan niet goed meer worden vastgesteld. Het Hof loopt daarom een aantal zaken langs, om te beoordelen of Aldi aan haar zorgplicht heeft voldaan.

  1. Op grond van het Arbobesluit moeten vloeren van arbeidsplaatsen zo veel mogelijk vrij zijn van oneffenheden en moeten zij verder zo veel mogelijk vast, stabiel en stroef zijn. Niet gebleken is dat bij de inrichting op enige wijze rekening is gehouden met het voorkomen van het vallen van boodschappen tijdens het vullen.

  2. Daarnaast is niet aannemelijk geworden dat de vloer van het filiaal specifieke kenmerken bevat die slip- of valgevaar zoveel mogelijk beperken.

  3. Verder heeft Aldi ook geen schoenen verstrekt of eisen gesteld aan de schoenen van het personeel om het valgevaar op de vloer te beperken.

  4. Aldi heeft geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) overgelegd waaruit kan blijken welke veiligheids- en omgevingsrisico’s er in het filiaal zijn ten aanzien van valgevaar en er is ook geen plan van aanpak opgesteld.

  5. Tenslotte is niet gebleken dat een geel waarschuwingsbord op de natte vloer was neergezet.

Het Hof is dan ook van oordeel dat Aldi niet bewezen heeft dat zij deze maatregelen of andere toereikende maatregelen heeft genomen. Het Hof concludeert dan ook dat Aldi niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en zij aansprakelijk is voor de door de medewerkster geleden en nog te lijden schade.

Kortom: het is ontzettend belangrijk om in de winkel te zorgen dat aan de voorschriften – die soms wat formeel aanvoelen - is voldaan en dat het personeel ook doordrongen is van het opvolgen van de regels. Anders kan dit grote gevolgen hebben.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises