Een tijdje geleden stuurde mevrouw X een brief naar de gemeente. Of de gemeente wilde meewerken aan het gebruik voor reguliere detailhandel in bestaande bebouwing. Er was een autobedrijf gevestigd, maar dat zou mogelijk leeg komen te staan door marktontwikkelingen.

Gezien de vraag naar bedrijfsruimtes zoals het autobedrijf, met grote winkelruiten en veel parkeergelegenheid, verwachtte deze vrouw dat ondernemers in reguliere detailhandel zich wel zouden willen vestigen in het pand. Volgens het bestemmingsplan was dit niet mogelijk, vandaar het verzoek aan de gemeente om medewerking door reguliere detailhandel toch toe te staan. Mevrouw X wilde geen wijziging van het bestemmingsplan, maar een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan.

Van rechtswege verleend

De gemeente liet niets van zich horen. In sommige gevallen volgt uit het niet-tijdig beslissen op een aanvraag tot het geven van een beschikking, dat de beschikking van rechtswege is verleend. Dit betekent dat als een aanvraag voor een vergunning is ingediend en hierop niet tijdig wordt beslist, de vergunning is verleend. Mevrouw X stelde daarom ook in dit geval dat de gevraagde vergunning van rechtswege was verleend.

Overigens: deze regeling geldt alleen voor de gevallen die in wetgeving staan vermeld. Op het gebied van ruimtelijke ordening staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in artikel 3.9 dat verlening van rechtswege van toepassing is op omgevingsvergunningen. Bij sommige soorten vergunningen staat uitdrukkelijk vermeld dat geen sprake is van verlening van rechtswege.

Een van rechtswege verleende vergunning treedt in werking na drie dagen na het einde van de beslistermijn. De van rechtswege verleende vergunning moet binnen twee weken gepubliceerd worden door de gemeente. Gebeurt dit niet, dan kan de aanvrager een ingebrekestelling sturen en twee weken na de ingebrekestelling een dwangsom vorderen bij de gemeente. Belanghebbenden kunnen na bekendmaking bezwaar maken tegen de vergunning, net als bij ‘gewoon’ verleende vergunningen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Was het verzoek van mevrouw X een aanvraag voor een omgevingsvergunning – het ging om het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan – en is die vergunning van rechtswege verleend?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het verzoek van mevrouw X niet te kwalificeren was als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De Afdeling verwees naar eerdere uitspraken in 2018 en 2017, waarin vastgoedeigenaren met enkel een globale schets van een initiatief, zonder concrete uitwerking daarvan, eenzelfde verzoek deden als mevrouw X.  

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning gaat het erom of de aanvraag eenduidig en ondubbelzinnig kenbaar is gemaakt. Het initiatief van mevrouw X was echter summier en globaal. Dat betekent dat haar verzoek geen aanvraag voor een omgevingsvergunning was. Ook al liet de gemeente niet tijdig van zich horen, mevrouw X heeft geen vergunning van rechtswege verkregen.

Zorg er dus voor dat uw aanvraag voor een omgevingsvergunning – of het nu gaat om bouwen, slopen, afwijken van het bestemmingsplan of anderszins – altijd duidelijk geformuleerd is!

© Foto: Autoweek

Deel dit artikel

Expertises