Dico Bogerd

In mijn vorige blog over de transitievergoeding voor de langdurig zieke werknemer, heb ik aangegeven dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Inmiddels heeft het kabinet – al dan niet gedreven door de komende verkiezingen – enkele dagen geleden een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin veel meer duidelijk wordt. Kort gezegd komt het erop neer dat de werkgever die een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd, deze in principe volledig gecompenseerd kan krijgen. Dit gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2015.

Het maakt niet uit of de werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten over de beëindiging van het dienstverband, of dat het dienstverband door opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV is geëindigd.

Voorwaarden

De werkgever die een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd, kan deze in principe volledig gecompenseerd krijgen.

Naast de voorwaarde dat het dienstverband moet zijn geëindigd op grond van het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten vanwege ziekte/gebreken, gelden nog een aantal voorwaarden die voor de praktijk van belang zijn.

1. Reden in vaststellingsovereenkomst opnemen

Als u het dienstverband met een werknemer beëindigt vanwege zijn langdurige ziekte, dan dient dit ook als zodanig in de vaststellingsovereenkomst te staan. Is daarin een andere reden voor ontslag opgenomen, dan geldt de compensatie niet.

2. Compensatie per einde loondoorbetalingsplicht

De transitievergoeding wordt slechts gecompenseerd voor het bedrag zoals dat geldt op het moment dat de werknemer 104 weken ziek is. Op dit moment wordt in de praktijk vaak het dienstverband slapend gehouden. De tijd die is verstreken tussen het moment dat de loondoorbetalingsplicht is gestopt en het moment van beëindiging van het dienstverband, mag niet worden meegerekend bij de compensatie van de transitievergoeding. Als u inmiddels een dienstverband bijvoorbeeld al een jaar aanhoudt na het einde van de loondoorbetalingsplicht, bent u op grond van de wet verplicht om deze periode mee te rekenen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Bij de compensatie wordt dit echter niet meegerekend, zodat u dus een lagere compensatie krijgt dan u aan transitievergoeding moet uitkeren.

3. Compensatie in verhouding tot loondoorbetaling tijdens ziekte

De compensatie is niet hoger dan het loon dat in de periode van ziekte is betaald. Aangezien dit – uitzonderingen daar gelaten – 104 weken loon betreft, zal de transitievergoeding dit niet snel overtreffen. Slechts in uitzonderingssituaties waarbij slechts een korte doorbetalingsplicht geldt bij ziekte, kan dit gevolgen hebben.

4. Loonsanctie buiten beschouwing

Een eventueel opgelegde loonsanctie wordt voor de berekening van de compensatie buiten beschouwing gelaten. Ook dit kan ertoe leiden dat de compensatie lager is dan de transitievergoeding die u moet betalen. De compensatie wordt immers berekend over de duur van de arbeidsovereenkomst zonder de loonsanctie, terwijl de transitievergoeding op grond van de wet moet worden berekend inclusief de periode van de loonsanctie.

Praktische aanpak

De laatste drie voorwaarden kunnen er dus toe leiden dat de werknemer op grond van de wet een hogere transitievergoeding moet worden aangeboden dan de compensatie die de werkgever krijgt. In dat geval adviseer ik u als werkgever om voor de hoogte van de transitievergoeding aan te sluiten bij de hoogte van de compensatie en de werknemer als alternatief het ‘slapend’ houden van het dienstverband voor te houden. De keuze tussen geen vergoeding of wel een vergoeding (maar iets lager dan wettelijk verplicht) zal snel zijn gemaakt.

Tot slot

De politiek zou de politiek niet zijn als direct volledige duidelijkheid zou zijn gegeven. Daarom is opgenomen dat er een ministeriële regeling zal worden opgesteld waarin regels komen te staan over de aanvraag van de compensatie, de termijn, etc. Daarnaast is nog niet bekend of het voorstel ongewijzigd door de Eerste en Tweede Kamer komt, hoewel de (politieke) voortekenen hoopvol zijn.

Let op: Compensatie transitievergoeding voor zieke werknemers een jaar langer uitgesteld.

Kortom: ten aanzien van de compensatie van de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers ziet het er positief uit maar u zult nog even geduld moeten betrachten voordat u de aanvraag tot compensatie daadwerkelijk in kunt dienen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises