U hebt letselschade opgelopen en wordt bijgestaan door een letselschadeadvocaat- of jurist. Inmiddels loopt het dossier al enige tijd en dit vergt erg veel energie van u. U vraagt zich af wanneer uw letselschadedossier kan worden afgesloten.

U hebt letselschade opgelopen en wordt bijgestaan door een letselschadeadvocaat- of jurist. Inmiddels loopt het dossier al enige tijd en dit vergt erg veel energie van u. U vraagt zich af wanneer uw letselschadedossier kan worden afgesloten. In dit blog geef ik antwoord op deze vraag.

De eindafwikkeling bij letselschade

Uw letselschadedossier kan in de regel worden afgewikkeld wanneer er sprake is van een medische eindtoestand. Uw letselschadeadvocaat- of jurist treedt dan met de aansprakelijke partij in onderhandeling over de definitieve vaststelling van de schadevergoeding. Wanneer daarover overeenstemming wordt bereikt, wordt het dossier afgewikkeld middels een vaststellingsovereenkomst.

Medische eindtoestand bij letselschade

Er is sprake van een medische eindtoestand wanneer uw letsel volledig is genezen of wanneer er geen verbetering van het letsel meer mogelijk is. Een medische eindtoestand betekent dus niet dat er geen sprake meer is van klachten of beperkingen. Of er sprake is van een medische eindtoestand wordt vastgesteld door een medisch deskundige, zoals een medisch adviseur of een expertisearts.

Regelingsvoorstel

Wanneer een medische eindtoestand is vastgesteld, wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor uw toekomst en welke schade dit met zich meebrengt. Aan de hand daarvan kan uw letselschadedossier worden afgewikkeld. Wij treden daarom, na overleg met u,  met de aansprakelijke partij in onderhandeling over een minnelijke regeling. Dat betekent dat wij zonder tussenkomst van de rechter proberen om met de aansprakelijke partij tot een overeenstemming te komen over de hoogte van uw definitieve schadevergoeding.

Concreet houdt dit in dat wij met de verzekeraar onderhandelen over de hoogte van een slotuitkering. Het smartengeld en de materiële schade worden bij elkaar opgeteld. De reeds uitgekeerde voorschotten worden daarvan afgetrokken. Wat resteert is de slotuitkering.

Wanneer uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt over een minnelijke regeling, leggen wij dit met een positief of negatief advies aan u voor. Als wij u adviseren in te stemmen met de voorgestelde regeling, is de verwachting dat u bij de rechter geen hogere schadevergoeding toegekend zal krijgen dan de uitonderhandelde schadevergoeding. Vervolgens is het aan u om ons advies al dan niet over te nemen. Wanneer u akkoord gaat, kan het dossier worden afgewikkeld.  Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld die u dient te ondertekenen.

Wat wordt overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarmee de schaderegeling wordt afgesloten. In een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd wat partijen zijn overeengekomen.

Het doel van een vaststellingsovereenkomst is het voorkomen van onduidelijkheid over geleden en mogelijk in de toekomst te lijden schade. Daarbij gaat het zowel om de soort schade als over de  omvang van de schadevergoedingsverplichting van de aansprakelijke partij.

In een vaststellingsovereenkomst wordt onder meer opgenomen wat de hoogte is van de schadevergoeding en hoe deze is samengesteld. Ook kan in een vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat er finale kwijting wordt verleent. Op de finale kwijting kan een voorbehoud worden gemaakt. Daarnaast kan een belastinggarantie worden overeengekomen.

Finale kwijting

Finale kwijting betekent dat u door het tekenen van de overeenkomst verklaart geen enkele vordering meer te hebben op de aansprakelijke partij voor de schade die is ontstaan door dit ongeval en het letsel dat u daarbij hebt opgelopen. Deze kwijting geldt vaak voor alle materiële en immateriële schade (link blog Anita smartengeld toevoegen) die u hebt geleden en in de toekomst mogelijk nog zal lijden. Dat betekent dat u dus niet meer op de zaak kunt terugkomen, ook niet als later blijkt dat de schade hoger is dan verwacht. Andersom geldt ook dat de aansprakelijke partij geen schadevergoeding mag terugvorderen als blijkt dat de schade lager is dan u aan schadevergoeding hebt ontvangen. Een vaststellingsovereenkomst is namelijk bindend voor alle partijen.

Voorbehoud

Een uitzondering op de finale kwijting bestaat wanneer een zogenaamd voorbehoud wordt opgenomen. Een veel voorkomend voorbehoud is een medisch voorbehoud. Een dergelijk voorbehoud wordt vaak opgenomen wanneer er wel sprake is van een medische eindsituatie, en er dus kan worden afgewikkeld, maar er voor een bepaald deel van uw letsel een risico bestaat op verslechtering. Wanneer dat specifieke risico zich in de toekomst openbaart, mag u dus voor dat deel van de schade wel terugkomen op de zaak.

Belastinggarantie

In de vaststellingsovereenkomst kan ook een zogenaamde belastinggarantie worden opgenomen. Dat betekent het volgende:

De schadevergoeding die u ontvangt hoeft u niet op te geven als inkomen in box 1. Mocht de belastingdienst op enig moment toch navraag doen naar de schadevergoeding of een naheffing opleggen, dan neemt de aansprakelijke partij de communicatie met de belastingdienst over en voldoet de eventuele naheffing. Het is wel van belang dat u zich houdt aan de bepalingen uit de belastinggarantie. De schadevergoeding telt wel mee voor de vermogensbelasting in box 3.

Voorbeeld afwikkeling letselschadedossier

Stel u hebt een ongeval gehad en u hebt letsel opgelopen aan uw hoofd, linkerarm en linkerenkel. U hebt een letselschadeadvocaat- of jurist ingeschakeld en de aansprakelijke partij heeft aansprakelijkheid erkend.

De letselschaderegeling loopt inmiddels enige jaren. U hebt meerdere medische behandelingen gehad en hebt voor uw schade voorschotten ontvangen. Uw situatie is inmiddels enige tijd stabiel. Een door uw belangenbehartiger of door beide partijen ingeschakelde medisch deskundige stelt vast dat er sprake is van een medische eindsituatie. Wel bestaat het risico dat u in de toekomst artrose krijgt in uw linkerenkel.

Omdat er sprake is van een medische eindsituatie kan het dossier worden afgewikkeld. Uw belangenbehartiger stelt na overleg met u een regelingsvoorstel op. Na onderhandeling met de aansprakelijke partij wordt er een regeling overeengekomen. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarin wordt opgenomen dat u een finale slotuitkering van € 10.000,- ontvangt. Daarnaast wordt een voorbehoud opgenomen voor het risico op artrose in uw linkerenkel voor een periode van 15 jaar. Ook wordt er een belastinggarantie opgenomen.

In bovengenoemd voorbeeld mag u voor het letsel aan uw hoofd en linkerarm niet meer terugkomen op de schade. Voor het letsel aan uw linkerenkel mag u terugkomen op de schade als blijkt dat er binnen 15 jaar na afwikkeling artrose in uw linkerenkel ontstaat als gevolg van het ongeval. Voor die specifieke schade kan de letselschaderegeling dan worden heropend. Voor de overige schade is de letselschaderegeling definitief gesloten.

Conclusie

Een letselschadedossier kan worden afgewikkeld als er sprake is van een medische eindtoestand. Na onderhandeling met de aansprakelijke partij wordt een definitieve schadevergoeding vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Om te voorkomen dat uw letselschadedossier te vroeg wordt afgewikkeld, en u niet de schadevergoeding ontvangt waar u recht op hebt, adviseren wij u om juridische bijstand in te schakelen. Onze letselschadeadvocaten- en juristen zijn hierin gespecialiseerd en staan u graag bij.

Deel dit artikel

Expertises