Het grootste nadeel van je focussen op de gebreken van de ander, is dat je de gebreken van jezelf niet ziet. Rechters proberen dit in familiezaken waarin kinderen betrokken zijn, vaak aan ouders duidelijk te maken. Recent heeft de rechtbank Noord-Nederland dit op een wel heel bijzondere manier aan ouders voorgehouden: aandacht voor ‘een eeuwenoud (lees: Bijbels) verhaal’ moest de ouders op een positieve manier in beweging krijgen.

Ouderlijk gezag

Wat was er aan de hand? Twee kinderen (veertien en twaalf jaar oud) zitten volledig klem tussen hun gescheiden ouders. Voor de moeder in kwestie is de maat vol en zij dient een verzoek in om eenhoofdig ouderlijk gezag. Toewijzing van dit verzoek zou betekenen dat het ouderlijk gezag van de vader wordt beëindigd. Daardoor heeft hij onder meer geen stem meer in belangrijke beslissingen omtrent de kinderen.

Naar aanleiding van het verzoek van de moeder tot eenhoofdig gezag worden er door een deskundige diverse gesprekken met de ouders gevoerd. Daaruit volgt dat de situatie voor de kinderen volgens de ouders wel degelijk kan verbeteren. Volgens hen beiden is daarvoor nodig dat de andere ouder aan de slag gaat met diens gebreken en falen. Het wil maar niet tot de ouders doordringen dat zij zich alleen op de ander richten. Ook gesprekken met de gezinsvoogd, de kinderen en de betrokken hulpverlening maken dit niet anders.

Eeuwenoud verhaal

De rechtbank Noord-Nederland doet een ultieme en unieke poging om tot de ouders door te dringen. Nu de ouders een religieuze achtergrond hebben, hoopt dat de rechter dat Jezus de ouders wél een spiegel kan voorhouden. Van de ouders wordt ‘(hernieuwde) aandacht gevraagd voor een eeuwenoud verhaal’: de woorden van Jezus over de splinter in het oog van de ander en de balk in het oog van jezelf vormen het kader van deze rechterlijke uitspraak. Kort samengevat houden deze woorden in dat je de splinter in het oog van de ander wel ziet (andermans fouten bekritiseren), maar niet de balk in het eigen oog (de eigen gebreken niet opmerken).

In het verlengde van het aangehaalde Bijbelgedeelte stelt de rechtbank dat er mogelijkheden zijn voor de ouders om het gezamenlijk gezag over de kinderen uit te blijven oefenen als zij elkaar tijdig en respectvol tegemoet treden. De rechtbank voegt daaraan nog toe: ‘Zonder (voor)oordeel (zoals de Bijbel het al eeuwen leert). En waar dat moeilijk is, zoek daarvoor dan zelf hulp.’ De vraag blijft open of ouders in dergelijke treurige situaties de spiegel geregeld in blijven kijken of snel weer opbergen.  Het leven is in de praktijk vaak weerbarstiger dan de leer. En dat geldt niet alleen voor ouders in een conflictueuze echtscheiding.

Bron foto: NBG/bijbelsdigitaal.nl

Deel dit artikel

Expertises