De erfgenaam die een erfenis zuiver aanvaardt, is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Door de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, kan een erfgenaam dit voorkomen.

De erfgenaam die een erfenis zuiver aanvaardt, is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Door de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, kan een erfgenaam dit voorkomen.

Onbewust zuiver aanvaarden

De erfenis kan echter zuiver worden aanvaard zonder dat een erfgenaam daar zelf bewust voor heeft gekozen. Als een erfgenaam zich op een bepaalde manier gedraagt, wordt er namelijk aangenomen dat hij de erfenis zuiver heeft aanvaard. Het is goed om dit te beseffen, omdat dit er dus voor zorgt dat de erfgenaam zijn eigen vermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater.

De achtergrond van deze regel is de bescherming van schuldeisers van de nalatenschap. Door de gedragingen die hier bedoeld worden, vermindert de waarde van de nalatenschap namelijk. Daardoor is de kans groter dat de vordering van een schuldeiser niet meer kan worden betaald. De wetgever heeft dit willen voorkomen door aan deze gedragingen het gevolg van zuivere aanvaarding te verbinden, waardoor de schuldeiser zich ook kan verhalen op het privévermogen van de erfgenaam.

Doen alsof er zuivere aanvaarding is

Over welke gedragingen spreek ik hier? Het moet gaan om een daad waarmee de erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedraagt als een erfgenaam die de erfenis zuiver heeft aanvaard. Meer concreet: denk aan het leeghalen van de woning van de overledene, het verkopen van spullen die tot de nalatenschap behoren, het innen van vorderingen of het voldoen van schulden. De erfgenaam treedt dus bewust eigenhandig op.

De lijn tussen gedragen die wel en niet tot zuivere aanvaardingen leiden, is niet altijd duidelijk te trekken. Zo volgt uit een bekende uitspraak dat de betaling uit de nalatenschap van de kosten voor een diner na afloop van een crematie geen zuivere aanvaarding tot gevolg had. De rechter vond het daarbij wel van belang dat de betreffend erfgenaam deze kosten weer had terugbetaald. De erfgenaam had dus blijkbaar niet de bedoeling om schuldeisers van de nalatenschap te benadelen.

Zuivere aanvaarding heeft ingrijpende gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Het is daarom heel belangrijk om niet zomaar op eigen houtje handelingen te verrichten ten aanzien van de nalatenschap. Bij twijfel over het wel of niet kunnen verrichten van een handeling: win advies in!

Deel dit artikel