Aansprakelijkheids­verzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekering is een schadeverzekering die de kosten dekt die voor de verzekerde voortvloeien uit de schade die hij aan een ander toebrengt en waarvoor hij aansprakelijk is. Een aansprakelijkheidsverzekering is daarmee een zogenaamde ‘third party’ verzekering. Dekking wordt verleend voor zowel fouten van de verzekeringnemer als voor risicoaansprakelijkheden. De twee belangrijkste categorieën aansprakelijkheidsverzekeringen zijn:

Er zijn verschillende categorieën aansprakelijkheidsverzekeringen die in onze praktijk regelmatig langskomen. In het belang van de leesbarheid is dit overzicht beperkt tot de AVB en de WAM- c.q. werkmaterieelverzekering. Daarbij is relevant dat de overige categorieën aansprakelijkheidsverzekeringen vaak op een aantal        belangrijke punten overeenkomen met de AVB. Veel van de discussies lijken dan        ook op elkaar, al gaat het formeel om verzekeringen met een andere achtergrond.

Veelvoorkomende geschillen

 • Mededelingsplicht bij afsluiten verzekering: de verzekeraar meent dat de verzekerde niet alle gevraagde informatie verstrekt heeft.
 • Samenloopproblematiek: hiervan is sprake wanneer het verzekerde belang meer dan één keer is verzekerd tegen hetzelfde gevaar en tegen dezelfde schade. Dit levert meestal alleen een interne discussie op tussen verzekeraars. Welke verzekeraar dan in welke mate moet bijdragen, wordt in beginsel bepaald door de wet (art. 7:961 BW). In de praktijk wordt echter vaak van de wettelijke regeling afgeweken doordat in de polisvoorwaarden een na-u-clausule c.q. non-contributie-clausule (of juist voor-u-clausule of contributie-clausule) wordt opgenomen.
 • Schade: alleen zaak- en/of letselschade wordt gedekt. Zuivere vermogensschade wordt niet gedekt op grond van de polisvoorwaarden. Soms bestaat bijvoorbeeld discussie of een schade voortvloeit uit zaakbeschadiging (en daarmee dus een gedekte zaakschade is) dan wel een niet-gedekte zuivere vermogensschade is.
 • Verplichtingen van de verzekerde na ontstaan van schade: een verzekerde dient schade te melden bij de verzekeraar. Het niet-melden van een schade kan tot gevolg hebben dat het recht op vergoeding van schade en kosten op een later moment komt te vervallen. Ook mag de verzekerde op grond van de polisvoorwaarden veelal geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid en dient overlegd te worden met de verzekeraar over de communicatie met de schadelijdende partij.

Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering is groot. Zonder dekking draai je bij aansprakelijkheid immers zelf op voor de schade. Zeker bij letselschade kan dat grote gevolgen hebben en de continuïteit van het bedrijf potentieel zelfs in gevaar brengen.

De verzekeraar neemt bij een aansprakelijkstelling doorgaans de discussie met de wederpartij over. Veel inhoudelijke discussies (aansprakelijkheid, causaal verband, eigen schuld van de wederpartij, hoogte van de schade, etc.) worden dus rechtstreeks met die wederpartij gevoerd. Tegelijkertijd ontstaat er ook regelmatig discussie tussen de verzekeraar en de verzekerde, waarbij meestal de insteek van de verzekeraar is dat er om uiteenlopende redenen voor een bepaalde schade geen of slechts een beperkte mate van dekking zou bestaan.

Geen dekking? De rol van de assurantietussenpersoon

Wanneer een bepaalde schade niet gedekt wordt, kan worden onderzocht of sprake is van een zorgplichtschending van de assurantietussenpersoon op grond waarvan deze assurantietussenpersoon kan worden aangesproken tot vergoeding van de schade als gevolg van het ontbreken van verzekeringsdekking. 

Zie ook:

 

Advocaten

Bekijk alle advocaten

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA